Boros Imre

Állandó iskolatörténeti kiállítás a Kőtelki Általános Iskolában.

 

 

Általános Iskola

5062 Kőtelek

Zrínyi út 3.

Tel.: 56/496-057

 

...ahol a munka tárgya az ember fejlesztése, nevelése, a legfőbb munkaeszköz ehhez a pedagógus, aki arra törekszik, hogy rohanó, elidegenedő világunkban emberi értékeket közvetítsen a felnövekvő emberpalánták felé.

A közös iskolai és családi nevelés eredményeképpen olyan tanítványokat szeretnénk, akik társadalmilag elfogadott normák szerint viselkednek, az emberi és természeti környezettel harmóniában élnek, együttműködnek társaikkal, nevelőiket tisztelik, képesek szeretetet adni és befogadni, rendelkeznek az egész életen át tartó tanulás képességével.

A tudás minőségéről alkotott - "Milyen a jó iskola?" - fogalom talán átalakult: a múltban az elitképzés volt az eredmény, jelenben és a jövőben az individuális megközelítés válik fontossá.

Iskolánk 8 évfolyamos, 8 osztállyal működő intézmény. A szomszéd település, Hunyadfalva iskoláskorú gyermekei is ide járnak.

A kötelező tanítási órákon túl lehetőségük van tanítványainknak művészetoktatást (képző-, és iparművészet. zene), gyógytestnevelést, sportköröket, énekkart,  különböző képességkibontakoztató felkészítéseket igénybe venni. 

A sajátos nevelési igényű tanítványaink megkapják a szakszerű ellátást fejlesztőpedagógus és gyógypedagógus segítségével.

Az alsó és felső tagozatosok külön épületben töltik a tanulási időt, de egy udvaron az óraközi szüneteket. Az étkezde is az épületegyüttes része.

A tantermek felszereltsége, az információs eszközök használata segíti a korszerű oktatást.

A tanórákon kívüli vetélkedők, versenyek, megemlékezések, ünnepélyek nemcsak külön feladatot jelentenek, hanem az ismeretek gazdagítását és a közös munka örömét is.

Az "Ép testben ép lélek" megvalósítását szolgálják a testnevelésórák, sportdélutánok, sportrendezvények. A tágas tornaterem egyéb rendezvény színhelye is.

A szép iránti érzéket mélyíti az iskolai művészetoktatás. A hangulatos rajzok, képek, derűsebbé varázsolják a környezetet.

Az állandó honismereti és iskolatörténeti kiállítás, a hagyományok ápolása ébren tartja a múltat, a napi tevékenységünk a jelen, céljaink, terveink megfogalmazása a jövő, amiért együtt tevékenykedünk.

  

"Kőtelki Iskoláért" Alapítvány adószáma: 19223766-1-16